ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု

ယခုအခါ ရွှေနိုင်ငံ အရှေ့အာရှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလီမိတက်တွင် အစုရှယ်ယာရှင် ၆၅၆ ဦးရှိပြီး (က) အစု ရှယ်ယာ (၈)ဦး အစု(၅၃၂၃၅)နှင့် (ခ)အစုရှယ်ယာ ရှင် (၆၄၈)ဦး၏ အစု (၃၄၆၆၀၃) အစုအရေ အတွက် (၃၉၉၈၃၈) စု – တန်ဘိုး အားဖြင့် ငွေကျပ် ၃,၉၉၈,၃၈၀,၀၀၀ိ/- ကို မတည်ရင်းနှီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။